Razpis volitev v organe ZHNTS

Datum: 16. 11. 2023

 

 

 

ZADEVA: RAZPIS VOLITEV ZA ČLANE ORGANOV ZHNTS

Spoštovani!

 

Na podlagi sklepa UO odbora razpisujem volitve za člane organov ZHNTS. Z današnjim dnem začne teči (60) dnevni rok do izteka mandata dosedanjemu predsedniku, podpredsedniku, generalnemu sekretarju in članom upravnega odbora.

Po 16. členu statuta ZHNTS je dolžnost članov, da predlagajo člane organov ZHNTS. Z današnjim dnem začne teči (30) dnevni rok, ko morate člani ZHNTS evidentirati člane za sestavo organov ZHNTS in jih skupaj z njihovim soglasjem posredovati ZHNTS.

 

 

 

 

 

 

S spoštovanjem,

 

Sanja Zelko

Predsednica  ZHNTS

 

Na osnovi 22. člena statuta Zveze za hokej na travi Slovenije in sklepa iz izredne seje Upravnega odbora z dne 16. 11. 2023 sklicujem:

REDNO SEJO SKUPŠČINE ZVEZE ZA HOKEJ NA TRAVI SLOVENIJE 2024

V soboto, 5. januarja, ob 17. uri  v prostorih

Zveze za hokej na travi Slovenije v Murski Soboti

 

Predlog dnevnega reda:

 1. Pozdrav podpredsednika, ugotovitev navzočnosti in branje dnevnega reda
 2. Izvolitev delovnega upravnega odbora (DUO) – predsednik in dva člana DUO
 3. Določitev verifikacijske in volilne komisije ter zapisnikarja
 4. Poročilo verifikacijske komisije
 5. Razrešitev predsednika, podpredsednika, generalnega sekretarja in drugih članov UO
 6. Pregled evidentiranih kandidatov za predsednika ZHNTS
 7. Potrditev dokončnega predloga kandidatne liste za člane vseh voljenih organov ZHNTS
 8. Volitve predsednika
 9. Volitve članov upravnega odbora

                                                                                                          Sanja Zelko

                                                                                                predsednica ZHNTS

VABLJENI:

 • zastopniki klubov
 • člani nadzornega odbora
 • člani UO
 • člani komisij

 

Če izredna skupščina ni sklepčna ob razpisani uri, lahko začne z zasedanjem trideset (30) minut kasneje, vendar samo v primeru, če je navzočih vsaj četrtina (1/4) delegatov članov skupščine. V tem primeru lahko skupščina sklepa samo o vprašanjih, ki so na dnevnem redu.4-Vabilo na redno skupščino ZHNTS 5.1.2024 3-Razpis volitev za redno volilno skupščino 2024 1-sklep UO o REDNI VOLILNI SKUPŠČINI 2024